POLÍTICA DE PROTECIÓN DE DATOS PERSONAIS

Neste documento lle facilitamos información importante acerca da recollida e tratamento que facemos sobre os seus datos de carácter personal. Por iso, lle recomendamos ler atentamente o seu contido para que nos poida facilitar o seu consentimento ao tratamento de ditos datos.

 

¿Quén é o responsable do tratamento dos datos?

Identidade: TREPAS PRODUCIONS S.L.. CIF: B-94162161 Direción Postal: Avda. Pontevedra. N.º 66, CP 36970- Portonovo, Pontevedra Correo electrónico: correo@acampamentocaurel.com

 

¿Cal é a finalidade da recollida e tratamento dos seus datos?

Recollemos os seus datos para poder xestionar a súa reserva, prestarlle o servizo de aloxamiento solicitado no Acampamento O Caurel, así como xestionar o pago da súa estancia,  En ningún caso se utilizarán os datos para outras finalidades ás mencionadas anteriormente.

 

¿Cal é a lexitimación para o tratamiento dos seus datos?

A base legal do tratamento dos seus datos é a execución da relación contractual que nos une, do cal vostede é parte interesada, e o tratamento dos seus datos é imprescindible para a execución de esta.

 

¿Cánto tempo conservaremos os seus datos?

Conservaremos os seus datos personais durante o prazo precisado para cumplir coa prestación do servizo encargado. Asimismo, lle informamos que manteremos os seus datos durante todo o tempo esixido pola lexislación aplicable e ata que prescriban as eventuales responsabilidades derivadas da prestación do servizo, aos efectos da formulación, o exercicio ou a defensa de eventuais reclamacións.

 

¿A quén comunico os seus datos?

Lle informamos que non comunicaremos os seus datos a terceiros, salvo que estemos obrigados por algunha norma legal.

 

¿Cales son os seus dereitos ao facilitarnos os seus datos?

Vostede debe saber que, polo feito de tratar os seus datos personais, dispón duns dereitos que lle detallamos a continuación:

 • Poderá solicitar aceso a tódolos seus datos persoais que tratamos (dereito de acceso).
 • Terá dereito a rectificar os seus datos, ben porque son inexactos ou porque cambiaron (dereito de rectificación).
 • Igualmente poderá solicitar o borrado dos seus datos cando finalice a relación que nos une. En varias circunstancias, o borrado non poderá ser completo ata que transcurran os prazos previstos pola legislación fiscal, civil ou administrativa respecto á prescripción de responsabilidades  (dereito de supresión)
 • Terá dereito a solicitar que non se traten os seus datos personais (dereito de oposición).
 • Tamén poderá solicitar a limitación do tratamento dos seus datos nos seguintes casos (dereito á limitación do tratamento):
  • Durante o estudo de impugnación pola inexactitude dos seus datos.
  • Se o tratamento é ilícito, vostede poderase opoñer á supresión dos seus datos e solicitar no seu lugar a limitación do seu uso.
  • Cando non precisemos tratar os seus datos, pero vostede os necesita para o exercicio ou defensa ante posibles reclamacións.
  • Se vostede se opuso ao tratamento dos datos alegando interese público ou lexítimo, mentres estamos analizando se os nosos motivos para o tratamento prevarecen sobre os seus.
 • Terá dereito a que lle entreguemos os seus datos personais en formato electrónico, de forma que sexa manexable por vostede (dereito á portabilidade).

Pode exercitar estos dereitos e en xeral, consultar todas as cuestións relativas ao tratamento dos seus datos personais mediante o envío dun correo electrónico a correo@acampamentocaurel.com  ou por correo postal dirixíndose a Avda. de Pontevedra. N.º 66, CP 36970- Portonovo, Pontevedra (A/A TREPAS PRODUCIONS S.L), aportando copia do seu DNI ou documento análogo.

 • No suposto que no obtivera satisfación no exercicio dos seus dereitos, pode presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos. Dispón da información necesaria para isto en www.agpd.es 

 

¿Están seguros os seus datos?

En TREPAS PRODUCIONS S.L. recollemos, tratamos e almacenamos os seus datos aplicando políticas e normas de seguridade da información. Estas medidas de seguridade aplican tanto á información en formato electrónico como en papel, e garantizan a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos seus datos. No caso de que exista un evento ou incidente que comprometa os seus datos, llo comunicaremos nun prazo máximo de 72 horas dende que teñamos coñecemento do mesmo 

 

Se marca a casilla de que acepta a protección de datos en cualquiera dos formularios de recollida de datos que inclúe a nosa páxina web estará dando consentimento expreso para a recollida e tratamento dos seus datos, nos termos establecidos neste documento.